Keynote: Aktiebaseret vederlæggelse v. KPMG

Den 10. september blev der udkast til lovforslag sendt i høring med høringsfrist 8/10. Lovudkastet udmønter en række af de initiativer der indgik i erhvervs- og iværksætteraftalen, som der blev indgået politisk aftale om i november 2017, herunder udvidelse af ligningslovens § 7P for nye mindre virksomheder

Ifølge ligningslovens § 7P kan der tildeles aktiebaseret løn til medarbejdere, som først beskattes på tidspunktet for afståelse af aktierne, og som beskattes som aktieindkomst. Der kan efter de gældende regler tildeles aktiebaseret vederlag for op til en værdi svarende til 10% af medarbejdernes årsløn. Der er desuden ved en tidligere udvidelse af ordningen givet mulighed for at tildele op til 20%, når der er tale om generelle medarbejderordninger.

Ifølge lovudkastet, vil der være mulighed for at tildele værdi af aktiebaseret vederlag svarende til op til 50% af medarbejdernes årsløn for nye, mindre virksomheder som:

  • har haft højst 50 ansatte i forudgående regnskabsår
  • har haft en omsætning på højst {25-75 mio. kr. afklaring udestår] millioner i omsætning og en balance på højst 75 mio. kr. i forudgående regnskabsår
  • er stiftet højst 5 år før tildelingen
  • ikke er stiftet ved eller været en del af en omstrukturering
  • er aktive driftsselskaber
  • ikke er kriseramt som defineret i Europakommissionens regler om statsstøtte til redning og omstrukturering af ikke-finansielle virksomheder

Udvidelsen afventer godkendelse under EU’s statsstøtteregler og kan derefter træde i kraft. Bestemmelsen skal have virkning for tildelinger foretaget efter ikrafttrædelsen.